Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์

# ข่าว
1 ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2564 สำนักการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 12 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:17:49
2 แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย สวก.
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 16 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:09:59
3 ขยายการส่งผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020
เข้าชม : 68 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:20:12
4 ขอแจ้งการปรับรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ ฯ NEUNIC 2020 (ครั้งที่ 7)
เข้าชม : 34 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:49:33
5 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน Thailand Research Expo
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 39 ครั้ง 30 เมษายน 2563 เวลา 02:45:29
6 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
เข้าชม : 37 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 16:22:28
7 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินการปฏิบัติตัวตามมาตราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 56 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 20:21:56
8 เอกสารสำหรับขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่เมนู มาตรฐาน Sops
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 117 ครั้ง 24 มีนาคม 2563 เวลา 16:54:52
9 ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอและค่าตอบแทนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 50 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:08:42
10 ประกาศแนวทางการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 47 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:07:22
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ