Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์

# ข่าว
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2567 และแหล่งทุนภายนอก”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 9 ครั้ง 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:46:36
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (NRCT Open House 2022) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 25 ครั้ง 15 มิถุนายน 2565 เวลา 16:39:48
3 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลงาน สำหรับจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 11 ครั้ง 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10:44:11
4 ขออนุญาตเวียนแจ้งข้อกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 21 ครั้ง 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:45:32
5 ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 35 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:09:43
6 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 24 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:05:11
7 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 54 ครั้ง 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:52:34
8 ขอเชิญส่งบุคลากรร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 35 ครั้ง 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:29:55
9 ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงในวารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ประจำปีที่ 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 28 ครั้ง 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:28:37
10 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 30 ครั้ง 30 เมษายน 2565 เวลา 14:40:17
11 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 39 ครั้ง 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:10:22
12 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administation : NIC-NIDA)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 39 ครั้ง 26 เมษายน 2565 เวลา 12:16:59
13 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 27 ครั้ง 26 เมษายน 2565 เวลา 11:49:14
14 ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 30 ครั้ง 26 เมษายน 2565 เวลา 11:43:30
15 สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับสมัครผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 51 ครั้ง 12 เมษายน 2565 เวลา 12:26:21
16 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่" รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 143 ครั้ง 18 เมษายน 2565 เวลา 09:52:15
17 ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการเกษตรและอาหาร มรวอ. (VRU Agricultural and Food Journal ; AFJ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 36 ครั้ง 12 เมษายน 2565 เวลา 12:33:20
18 ประชาสัมพันธ์: การอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 10 จัดโดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 51 ครั้ง 14 มีนาคม 2565 เวลา 23:16:53
19 รับสมัครบุคลากรเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น "บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564"
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 78 ครั้ง 17 มีนาคม 2565 เวลา 12:15:47
20 การยื่นข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม(Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 65 ครั้ง 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:58:08
21 โครงการอบรมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 27 ม.ค. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 85 ครั้ง 23 มกราคม 2565 เวลา 07:28:14
22 ขอเชิญเข้าร่วมฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อความพร้อมและความสามารถในการให้บริการโครงการพื้นฐานการวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมของประเทศ ด้านอาหารแปรรูปของประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 70 ครั้ง 19 มกราคม 2565 เวลา 15:55:34
23 ประกาศทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 379 ครั้ง 10 เมษายน 2565 เวลา 13:15:19
24 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 402 ครั้ง 29 ตุลาคม 2564 เวลา 07:38:27
25 ประกาศทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 720 ครั้ง 22 กันยายน 2564 เวลา 15:00:36
26 อว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 199 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:28:12
27 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 201 ครั้ง 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:33:42
28 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (แจ้งเปลี่ยน Domain name ของเว็บไซต์ NRIIS)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 185 ครั้ง 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:27:05
29 การศึกษาวิเคราะห์ระบบนวัตกรรมไทย by (สกสว.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 154 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00:24
30 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 391 ครั้ง 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:38:49
31 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 190 ครั้ง 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:26:53
32 วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 214 ครั้ง 29 มิถุนายน 2564 เวลา 22:14:51
33 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14 พ.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 475 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:05:41
34 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 302 ครั้ง 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:48:20
35 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตาในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 270 ครั้ง 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:21:28
36 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564 (รอบ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 197 ครั้ง 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:00:09
37 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 348 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:51:32
38 ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 192 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:47:07
39 เผยแพร่วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 278 ครั้ง 13 มกราคม 2564 เวลา 13:05:51
40 เชิญร่วมประชุมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 202 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:49:16
41 ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 221 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:48:08
42 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 278 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:46:23
43 บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 319 ครั้ง 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15:30:42
44 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 310 ครั้ง 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:33:42
45 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 388 ครั้ง 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13:14:51
46 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 353 ครั้ง 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10:52:23
47 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 281 ครั้ง 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10:46:08
48 เปิดรับโครงการงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (สกสว.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 748 ครั้ง 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10:44:07
49 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 779 ครั้ง 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08:50:29
50 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 307 ครั้ง 11 กันยายน 2563 เวลา 22:04:54
51 กำหนดการสัมมนาออนไลน์ :นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 244 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:24
52 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์-นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 295 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:45
53 ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2564 สำนักการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 314 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:17:49
54 แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย สวก.
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 293 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:09:59
55 ขยายการส่งผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020
เข้าชม : 432 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:20:12
56 ขอแจ้งการปรับรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ ฯ NEUNIC 2020 (ครั้งที่ 7)
เข้าชม : 339 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:49:33
57 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน Thailand Research Expo
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 290 ครั้ง 30 เมษายน 2563 เวลา 02:45:29
58 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
เข้าชม : 293 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 16:22:28
59 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินการปฏิบัติตัวตามมาตราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 302 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 20:21:56
60 เอกสารสำหรับขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่เมนู มาตรฐาน Sops
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 373 ครั้ง 24 มีนาคม 2563 เวลา 16:54:52
61 ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอและค่าตอบแทนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 257 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:08:42
62 ประกาศแนวทางการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 291 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:07:22
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้นฯ
กิจกรรมการจัดการความรู้
วารสารลวะศรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
แบบประเมินความถึงพอใจการให้บริการ สวพ.
จิตอาสา เยียวยาโควิด