Responsive image

อธิการบดี

...

ผศ.ดร.กันยา   บาร์นท์

รองอธิการบดี

...

ดร.สมชาย   วัชรปัญญาวงศ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

...

รศ.ดร.พนิตสุภา   ธรรมประมวล

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

...

ผศ.ดร.สิริสวัสดิ์   จึงเจริญนิรชร

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

...

ดร.สาวิตรี  จูเจี่ย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

...

ดร.พันธ์ศักดิ์  พึ่งงาม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

...

อ.กิตติ  โพธิสมภาพวงษ์

หัวหน้าสำนักงาน

...

นางพิณรัตน์   โพธิ์เจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...

นางสาวนภาภร   คนโทเงิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...

นายนพดล  มีคุณ

นักวิชาการการศึกษา

...

นายเจตนิพิฐ  กันฉาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...

นางสาวลดาวัลลิ์  อาจชน

งานประชุมวิชาการกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 12
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วารสารลวะศรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
แบบประเมินความถึงพอใจการให้บริการ สวพ.
จิตอาสา เยียวยาโควิด
script