Responsive image

นักวิจันดีเด่น ปี2563

เข้าชม : 149 ครั้ง 29 มิถุนายน 2564 เวลา 22:21:57

ในปี พ.ศ. 2563 อาจารย์อรุณี เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นนักวิจัยดีเด่นเข้ารับรางวัลสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่ที่ยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วารสารลวะศรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
แบบประเมินความถึงพอใจการให้บริการ สวพ.
จิตอาสา เยียวยาโควิด