Responsive image

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564

เข้าชม : 362 ครั้ง 22 มิถุนายน 2564 เวลา 22:40:31

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 26 มกราคม 2564 มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณา เช่น การทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและตัวชีวัดรายปี แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อดำเนินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วารสารลวะศรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
แบบประเมินความถึงพอใจการให้บริการ สวพ.
จิตอาสา เยียวยาโควิด