Responsive image

โครงการอบรมจริยธรรมในมนุษย์

เข้าชม : 268 ครั้ง 1 ธันวาคม 2563 เวลา 16:36:37

ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์

อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

โดยวิทยากร

รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัววารสารลวะศรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
แบบประเมินความถึงพอใจการให้บริการ สวพ.