Responsive image

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" (ระยะที่ 1)

เข้าชม : 314 ครั้ง 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 22:31:30

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"  (ระยะที่ 1) ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ สำนักงานสภานโนบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีด้านการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

Cr.ภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วารสารลวะศรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
แบบประเมินความถึงพอใจการให้บริการ สวพ.
จิตอาสา เยียวยาโควิด