Responsive image

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2564

เข้าชม : 325 ครั้ง 4 มิถุนายน 2564 เวลา 15:24:10

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกีรติจาก รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธาน ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วารสารลวะศรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
แบบประเมินความถึงพอใจการให้บริการ สวพ.
จิตอาสา เยียวยาโควิด