Responsive image

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" (ระยะที่ 2)

เข้าชม : 368 ครั้ง 4 มิถุนายน 2564 เวลา 15:55:09

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"  (ระยะที่ 2) ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรรณวีย์ บุญคุ้ม จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, รศ.ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรและร่วมวิพากษ์งานวิจัย

ในการจัดโครงการวิจัยในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564

Cr.ภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Cr.ภาพจากสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้นำเสนอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วารสารลวะศรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
แบบประเมินความถึงพอใจการให้บริการ สวพ.
จิตอาสา เยียวยาโควิด