Responsive image

ประชาสัมพันธ์แบบประเมินการปฏิบัติตัวตามมาตราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 83 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 20:21:56


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

# ข่าว
1 เปิดรับโครงการงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (สกสว.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 174 ครั้ง 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:52:29
2 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 362 ครั้ง 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08:50:29
3 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 112 ครั้ง 11 กันยายน 2563 เวลา 22:04:54
4 กำหนดการสัมมนาออนไลน์ :นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 39 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:24
5 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์-นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 38 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:45
6 ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2564 สำนักการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 48 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:17:49
7 แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย สวก.
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 62 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:09:59
8 ขยายการส่งผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020
เข้าชม : 108 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:20:12
9 ขอแจ้งการปรับรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ ฯ NEUNIC 2020 (ครั้งที่ 7)
เข้าชม : 68 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:49:33
10 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน Thailand Research Expo
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 69 ครั้ง 30 เมษายน 2563 เวลา 02:45:29
11 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
เข้าชม : 69 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 16:22:28
12 เอกสารสำหรับขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่เมนู มาตรฐาน Sops
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 157 ครั้ง 24 มีนาคม 2563 เวลา 16:54:52
13 ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอและค่าตอบแทนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 72 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:08:42
14 ประกาศแนวทางการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 78 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:07:22
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ