Responsive image

ขอแจ้งการปรับรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ ฯ NEUNIC 2020 (ครั้งที่ 7)

เข้าชม : 95 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:49:33

เรียน สถาบันเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมวิชาการ NEUNIC ครั้งที่ 7

สิ่งที่แนบมาด้วย    แบบตอบรับการร่วมงานการประชุมวิชาการฯ    จำนวน 1 ฉบับ                                   กำหนดการประชุมวิชาการฯ                      จำนวน  1 ฉบับ

      ด้วยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันเครือข่ายเจ้าภาพร่วม กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ NEUNIC 2020 ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน” (Learning Innovation for Society Development) ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความแจ้งแล้วนั้น

ตามที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดยาวนาน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อของโรคดังกล่าวกับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและคณะผู้จัดงาน คณะกรรมการรดำเนินงานการประชุมวิชาการฯ ได้ปรับรูปแบบการจัดประชุมวิชาการฯเป็นรูปแบบการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ ผ่าน แอฟพลิเคชันซูม (Zoom Application) ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้โล่ห์และเกียรติบัตรเจ้าภาพร่วม ทางมหาวิทยาลัยฯ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดของท่านที่มีความสนใจร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการประชุมของแต่ละสาขาวิชาสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางออนไลน์  โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทาง QR Code ที่แนบมานี้ และติดตามการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ http://www.neu.ac.th<http://www.neu.ac.th/> ในวันงาน ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป       โปรดตอบกลับผ่านผู้เข้าร่วมรับ
ฟังการนำเสนอผลงานวิจัย QR-CODEนี้ ก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และจะนำส่งรหัสผ่านการเข้า แอฟพลิเคชันซูม (Zoom Application) ทาง E-mail ของท่านในด้านที่สนใจ

       ทางฝ่ายผู้ประสานงานจะส่งหนังสือแจ้งสถาบันของท่านผ่านท่านภายในวันอาทิตย์นี้ และขอแนบไฟล์กำหนดการคราวๆตามไฟล์แนบดังกล่าว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                          ขอแสดงความนับถือ

                                   นางสาวฌัชฌานันท์  นิติวัฒนะ (ผู้ประสานงานเจ้าภาพร่วม)

                                                            084-6569988

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

# ข่าว
1 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564 (รอบ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 16 ครั้ง 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:00:09
2 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 22 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:51:32
3 ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 11 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:47:07
4 เผยแพร่วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 26 ครั้ง 13 มกราคม 2564 เวลา 13:05:51
5 เชิญร่วมประชุมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 26 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:49:16
6 ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 21 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:48:08
7 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 40 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:46:23
8 บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 56 ครั้ง 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15:30:42
9 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 39 ครั้ง 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:33:42
10 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 60 ครั้ง 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13:14:51
11 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 125 ครั้ง 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10:52:23
12 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 68 ครั้ง 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10:46:08
13 เปิดรับโครงการงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (สกสว.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 377 ครั้ง 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10:44:07
14 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 465 ครั้ง 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08:50:29
15 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 136 ครั้ง 11 กันยายน 2563 เวลา 22:04:54
16 กำหนดการสัมมนาออนไลน์ :นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 70 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:24
17 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์-นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 67 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:45
18 ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2564 สำนักการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 75 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:17:49
19 แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย สวก.
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 87 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:09:59
20 ขยายการส่งผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020
เข้าชม : 133 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:20:12
21 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน Thailand Research Expo
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 93 ครั้ง 30 เมษายน 2563 เวลา 02:45:29
22 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
เข้าชม : 93 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 16:22:28
23 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินการปฏิบัติตัวตามมาตราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 106 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 20:21:56
24 เอกสารสำหรับขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่เมนู มาตรฐาน Sops
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 178 ครั้ง 24 มีนาคม 2563 เวลา 16:54:52
25 ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอและค่าตอบแทนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 93 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:08:42
26 ประกาศแนวทางการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 101 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:07:22
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ