Responsive image

ขอแจ้งการปรับรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ ฯ NEUNIC 2020 (ครั้งที่ 7)

เข้าชม : 34 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:49:33

เรียน สถาบันเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมวิชาการ NEUNIC ครั้งที่ 7

สิ่งที่แนบมาด้วย    แบบตอบรับการร่วมงานการประชุมวิชาการฯ    จำนวน 1 ฉบับ                                   กำหนดการประชุมวิชาการฯ                      จำนวน  1 ฉบับ

      ด้วยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันเครือข่ายเจ้าภาพร่วม กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ NEUNIC 2020 ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน” (Learning Innovation for Society Development) ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความแจ้งแล้วนั้น

ตามที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดยาวนาน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อของโรคดังกล่าวกับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและคณะผู้จัดงาน คณะกรรมการรดำเนินงานการประชุมวิชาการฯ ได้ปรับรูปแบบการจัดประชุมวิชาการฯเป็นรูปแบบการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ ผ่าน แอฟพลิเคชันซูม (Zoom Application) ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้โล่ห์และเกียรติบัตรเจ้าภาพร่วม ทางมหาวิทยาลัยฯ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดของท่านที่มีความสนใจร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการประชุมของแต่ละสาขาวิชาสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางออนไลน์  โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทาง QR Code ที่แนบมานี้ และติดตามการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ http://www.neu.ac.th<http://www.neu.ac.th/> ในวันงาน ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป       โปรดตอบกลับผ่านผู้เข้าร่วมรับ
ฟังการนำเสนอผลงานวิจัย QR-CODEนี้ ก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และจะนำส่งรหัสผ่านการเข้า แอฟพลิเคชันซูม (Zoom Application) ทาง E-mail ของท่านในด้านที่สนใจ

       ทางฝ่ายผู้ประสานงานจะส่งหนังสือแจ้งสถาบันของท่านผ่านท่านภายในวันอาทิตย์นี้ และขอแนบไฟล์กำหนดการคราวๆตามไฟล์แนบดังกล่าว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                          ขอแสดงความนับถือ

                                   นางสาวฌัชฌานันท์  นิติวัฒนะ (ผู้ประสานงานเจ้าภาพร่วม)

                                                            084-6569988

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

# ข่าว
1 ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2564 สำนักการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 11 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:17:49
2 แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย สวก.
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 16 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:09:59
3 ขยายการส่งผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020
เข้าชม : 67 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:20:12
4 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน Thailand Research Expo
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 39 ครั้ง 30 เมษายน 2563 เวลา 02:45:29
5 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
เข้าชม : 37 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 16:22:28
6 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินการปฏิบัติตัวตามมาตราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 56 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 20:21:56
7 เอกสารสำหรับขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่เมนู มาตรฐาน Sops
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 117 ครั้ง 24 มีนาคม 2563 เวลา 16:54:52
8 ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอและค่าตอบแทนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 49 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:08:42
9 ประกาศแนวทางการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 47 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:07:22
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ