Responsive image

ขอแจ้งการปรับรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ ฯ NEUNIC 2020 (ครั้งที่ 7)

เข้าชม : 180 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:49:33

เรียน สถาบันเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมวิชาการ NEUNIC ครั้งที่ 7

สิ่งที่แนบมาด้วย    แบบตอบรับการร่วมงานการประชุมวิชาการฯ    จำนวน 1 ฉบับ                                   กำหนดการประชุมวิชาการฯ                      จำนวน  1 ฉบับ

      ด้วยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันเครือข่ายเจ้าภาพร่วม กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ NEUNIC 2020 ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน” (Learning Innovation for Society Development) ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความแจ้งแล้วนั้น

ตามที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดยาวนาน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อของโรคดังกล่าวกับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและคณะผู้จัดงาน คณะกรรมการรดำเนินงานการประชุมวิชาการฯ ได้ปรับรูปแบบการจัดประชุมวิชาการฯเป็นรูปแบบการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ ผ่าน แอฟพลิเคชันซูม (Zoom Application) ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้โล่ห์และเกียรติบัตรเจ้าภาพร่วม ทางมหาวิทยาลัยฯ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดของท่านที่มีความสนใจร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการประชุมของแต่ละสาขาวิชาสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางออนไลน์  โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทาง QR Code ที่แนบมานี้ และติดตามการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ http://www.neu.ac.th<http://www.neu.ac.th/> ในวันงาน ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป       โปรดตอบกลับผ่านผู้เข้าร่วมรับ
ฟังการนำเสนอผลงานวิจัย QR-CODEนี้ ก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และจะนำส่งรหัสผ่านการเข้า แอฟพลิเคชันซูม (Zoom Application) ทาง E-mail ของท่านในด้านที่สนใจ

       ทางฝ่ายผู้ประสานงานจะส่งหนังสือแจ้งสถาบันของท่านผ่านท่านภายในวันอาทิตย์นี้ และขอแนบไฟล์กำหนดการคราวๆตามไฟล์แนบดังกล่าว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                          ขอแสดงความนับถือ

                                   นางสาวฌัชฌานันท์  นิติวัฒนะ (ผู้ประสานงานเจ้าภาพร่วม)

                                                            084-6569988

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

# ข่าว
1 ประกาศทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 339 ครั้ง 22 กันยายน 2564 เวลา 15:00:36
2 อว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 72 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:28:12
3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 74 ครั้ง 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:33:42
4 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (แจ้งเปลี่ยน Domain name ของเว็บไซต์ NRIIS)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 56 ครั้ง 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:27:05
5 การศึกษาวิเคราะห์ระบบนวัตกรรมไทย by (สกสว.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 46 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00:24
6 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 136 ครั้ง 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:38:49
7 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 70 ครั้ง 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:26:53
8 วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 91 ครั้ง 29 มิถุนายน 2564 เวลา 22:14:51
9 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14 พ.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 338 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:05:41
10 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 144 ครั้ง 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:48:20
11 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตาในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 112 ครั้ง 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:21:28
12 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564 (รอบ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 90 ครั้ง 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:00:09
13 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 196 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:51:32
14 ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 79 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:47:07
15 เผยแพร่วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 124 ครั้ง 13 มกราคม 2564 เวลา 13:05:51
16 เชิญร่วมประชุมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 94 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:49:16
17 ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 95 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:48:08
18 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 141 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:46:23
19 บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 171 ครั้ง 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15:30:42
20 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 156 ครั้ง 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:33:42
21 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 186 ครั้ง 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13:14:51
22 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 222 ครั้ง 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10:52:23
23 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 152 ครั้ง 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10:46:08
24 เปิดรับโครงการงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (สกสว.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 552 ครั้ง 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10:44:07
25 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 578 ครั้ง 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08:50:29
26 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 199 ครั้ง 11 กันยายน 2563 เวลา 22:04:54
27 กำหนดการสัมมนาออนไลน์ :นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 130 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:24
28 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์-นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 156 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:45
29 ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2564 สำนักการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 175 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:17:49
30 แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย สวก.
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 169 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:09:59
31 ขยายการส่งผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020
เข้าชม : 259 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:20:12
32 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน Thailand Research Expo
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 164 ครั้ง 30 เมษายน 2563 เวลา 02:45:29
33 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
เข้าชม : 159 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 16:22:28
34 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินการปฏิบัติตัวตามมาตราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 175 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 20:21:56
35 เอกสารสำหรับขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่เมนู มาตรฐาน Sops
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 248 ครั้ง 24 มีนาคม 2563 เวลา 16:54:52
36 ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอและค่าตอบแทนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 151 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:08:42
37 ประกาศแนวทางการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 167 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:07:22
วารสารลวะศรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
แบบประเมินความถึงพอใจการให้บริการ สวพ.