Responsive image

ขยายการส่งผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020

เข้าชม : 134 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:20:12

เรียน ผู้บริหารหน่วยงาน นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา และนิสิต-นักศึกษา

 

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)” เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน

ในการนี้ วช. ได้ขยายเวลาเปิดรับการส่งบทความผลงานวิจัย (จากเดิม 15 พ.ค. เป็น 5 มิ.ย.63) จึงขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษาในหน่วยงานของท่านได้รับทราบกิจกรรมและส่งผลงาน เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020 ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน ๖ กลุ่มเรื่อง ดังนี้

           ๑. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข      

           ๒. การวิจัยด้านสังคม ความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม

           ๓. การวิจัยด้านการศึกษา

           ๔. การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

           ๕. การวิจัยด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

           ๖. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น

โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่  https://researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index_symposuim  ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มิถุนายน 2563

 

 
----------------
นิรินทร เกี่ยวม่าน /แสงสุดา กบค้างพลู
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 517, 515
โทรสาร 0 2579 0109

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

# ข่าว
1 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564 (รอบ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 16 ครั้ง 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:00:09
2 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 22 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:51:32
3 ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 11 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:47:07
4 เผยแพร่วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 26 ครั้ง 13 มกราคม 2564 เวลา 13:05:51
5 เชิญร่วมประชุมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 26 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:49:16
6 ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 21 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:48:08
7 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 40 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:46:23
8 บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 56 ครั้ง 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15:30:42
9 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 39 ครั้ง 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:33:42
10 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 60 ครั้ง 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13:14:51
11 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 125 ครั้ง 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10:52:23
12 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 68 ครั้ง 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10:46:08
13 เปิดรับโครงการงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (สกสว.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 377 ครั้ง 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10:44:07
14 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 465 ครั้ง 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08:50:29
15 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 136 ครั้ง 11 กันยายน 2563 เวลา 22:04:54
16 กำหนดการสัมมนาออนไลน์ :นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 70 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:24
17 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์-นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 67 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:45
18 ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2564 สำนักการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 76 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:17:49
19 แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย สวก.
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 87 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:09:59
20 ขอแจ้งการปรับรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ ฯ NEUNIC 2020 (ครั้งที่ 7)
เข้าชม : 95 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:49:33
21 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน Thailand Research Expo
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 93 ครั้ง 30 เมษายน 2563 เวลา 02:45:29
22 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
เข้าชม : 93 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 16:22:28
23 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินการปฏิบัติตัวตามมาตราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 106 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 20:21:56
24 เอกสารสำหรับขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่เมนู มาตรฐาน Sops
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 178 ครั้ง 24 มีนาคม 2563 เวลา 16:54:52
25 ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอและค่าตอบแทนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 94 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:08:42
26 ประกาศแนวทางการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 101 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:07:22
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ