Responsive image

ขยายการส่งผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020

เข้าชม : 68 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:20:12

เรียน ผู้บริหารหน่วยงาน นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา และนิสิต-นักศึกษา

 

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)” เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน

ในการนี้ วช. ได้ขยายเวลาเปิดรับการส่งบทความผลงานวิจัย (จากเดิม 15 พ.ค. เป็น 5 มิ.ย.63) จึงขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษาในหน่วยงานของท่านได้รับทราบกิจกรรมและส่งผลงาน เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020 ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน ๖ กลุ่มเรื่อง ดังนี้

           ๑. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข      

           ๒. การวิจัยด้านสังคม ความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม

           ๓. การวิจัยด้านการศึกษา

           ๔. การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

           ๕. การวิจัยด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

           ๖. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น

โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่  https://researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index_symposuim  ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มิถุนายน 2563

 

 
----------------
นิรินทร เกี่ยวม่าน /แสงสุดา กบค้างพลู
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 517, 515
โทรสาร 0 2579 0109

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

# ข่าว
1 ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2564 สำนักการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 12 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:17:49
2 แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย สวก.
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 16 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:09:59
3 ขอแจ้งการปรับรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ ฯ NEUNIC 2020 (ครั้งที่ 7)
เข้าชม : 34 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:49:33
4 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน Thailand Research Expo
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 39 ครั้ง 30 เมษายน 2563 เวลา 02:45:29
5 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
เข้าชม : 37 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 16:22:28
6 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินการปฏิบัติตัวตามมาตราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 56 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 20:21:56
7 เอกสารสำหรับขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่เมนู มาตรฐาน Sops
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 117 ครั้ง 24 มีนาคม 2563 เวลา 16:54:52
8 ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอและค่าตอบแทนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 50 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:08:42
9 ประกาศแนวทางการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 47 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:07:22
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ