Responsive image

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 492 ครั้ง 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08:50:29

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2563 

1. รายละเอียดและข้อกำหนดการเปิดรับทุน

2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย

3. ระบบลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

** ขยายเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบลงทะเบียน ถึงวันที่ 26 ต.ค. 63 เวลา 23.59 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

# ข่าว
1 รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ"
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 16 ครั้ง 5 เมษายน 2564 เวลา 16:04:54
2 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564 (รอบ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 43 ครั้ง 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:00:09
3 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 60 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:51:32
4 ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 28 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:47:07
5 เผยแพร่วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 44 ครั้ง 13 มกราคม 2564 เวลา 13:05:51
6 เชิญร่วมประชุมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 41 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:49:16
7 ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 37 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:48:08
8 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 64 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:46:23
9 บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 97 ครั้ง 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15:30:42
10 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 66 ครั้ง 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:33:42
11 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 90 ครั้ง 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13:14:51
12 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 153 ครั้ง 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10:52:23
13 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 88 ครั้ง 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10:46:08
14 เปิดรับโครงการงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (สกสว.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 437 ครั้ง 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10:44:07
15 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 149 ครั้ง 11 กันยายน 2563 เวลา 22:04:54
16 กำหนดการสัมมนาออนไลน์ :นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 84 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:24
17 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์-นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 85 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:45
18 ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2564 สำนักการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 89 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:17:49
19 แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย สวก.
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 101 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:09:59
20 ขยายการส่งผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020
เข้าชม : 159 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:20:12
21 ขอแจ้งการปรับรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ ฯ NEUNIC 2020 (ครั้งที่ 7)
เข้าชม : 108 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:49:33
22 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน Thailand Research Expo
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 108 ครั้ง 30 เมษายน 2563 เวลา 02:45:29
23 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
เข้าชม : 106 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 16:22:28
24 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินการปฏิบัติตัวตามมาตราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 119 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 20:21:56
25 เอกสารสำหรับขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่เมนู มาตรฐาน Sops
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 192 ครั้ง 24 มีนาคม 2563 เวลา 16:54:52
26 ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอและค่าตอบแทนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 105 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:08:42
27 ประกาศแนวทางการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 115 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:07:22
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ