Responsive image

เปิดรับโครงการงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (สกสว.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 338 ครั้ง 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10:44:07

      ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประกาศรับทุนงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2563 โดยจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด และยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ( http://nriis.nrct.go.th ) ศึกษารายละเอียดต่างๆ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการได้ดังนี้

1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย

2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม

3. นิยามโครงการวิจัย และโครงการนวัตกรรม

4. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ววน. ปี 2565

5. แผนงานด้าน ววน. พ.ศ.2563-2565

6. แนวทางการจัดทำงบประมาณ

7. คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS (update 18 พ.ย. 63)

8. เป้าประสงค์และตัวชี้วัดเป้าหมาย (OKR) ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

# ข่าว
1 เผยแพร่วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 6 ครั้ง 13 มกราคม 2564 เวลา 13:05:51
2 เชิญร่วมประชุมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 8 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:49:16
3 ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 7 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:48:08
4 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 8 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:46:23
5 บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 31 ครั้ง 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15:30:42
6 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 20 ครั้ง 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:33:42
7 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 37 ครั้ง 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13:14:51
8 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 106 ครั้ง 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10:52:23
9 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 55 ครั้ง 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10:46:08
10 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 443 ครั้ง 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08:50:29
11 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 127 ครั้ง 11 กันยายน 2563 เวลา 22:04:54
12 กำหนดการสัมมนาออนไลน์ :นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 55 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:24
13 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์-นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 50 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:45
14 ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2564 สำนักการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 65 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:17:49
15 แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย สวก.
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 78 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:09:59
16 ขยายการส่งผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020
เข้าชม : 123 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:20:12
17 ขอแจ้งการปรับรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ ฯ NEUNIC 2020 (ครั้งที่ 7)
เข้าชม : 84 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:49:33
18 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน Thailand Research Expo
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 83 ครั้ง 30 เมษายน 2563 เวลา 02:45:29
19 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
เข้าชม : 83 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 16:22:28
20 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินการปฏิบัติตัวตามมาตราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 95 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 20:21:56
21 เอกสารสำหรับขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่เมนู มาตรฐาน Sops
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 168 ครั้ง 24 มีนาคม 2563 เวลา 16:54:52
22 ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอและค่าตอบแทนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 85 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:08:42
23 ประกาศแนวทางการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 91 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:07:22
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ