Responsive image

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 24 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:51:32

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8
The 8th NEU National Conference 2021 (NEUNC2021) 
“Integrated Research and Innovation for the New Normal Society”
หัวข้อเรื่อง บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค New Normal
ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยใช้รูปแบบการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
และนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ผ่าน Google meet 
จัดโดยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
นำเสนอแบบออนไลน์
สาขาที่เปิดรับ 6 กลุ่มต่อไปนี้
(1) ด้านการศึกษา (ED) 
(2) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS) 
(3) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST) 
(4) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HSS) 
(5) ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (BE) 
(6) ด้านเกษตรกรรมและการประมง (AF)
ลิ้งค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/การติดต่อลงทะเบียนและส่งผลงาน
 http://conf.neu.ac.th
ผู้ประสานงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
มือถือ 085-7477769
อาจารย์จารุกิตติ์ สายสิงห์
มือถือ 087-9523903
นางสาววิยดา พันธ์โน
มือถือ 087-3561135

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

# ข่าว
1 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564 (รอบ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 17 ครั้ง 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:00:09
2 ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 12 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:47:07
3 เผยแพร่วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 28 ครั้ง 13 มกราคม 2564 เวลา 13:05:51
4 เชิญร่วมประชุมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 27 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:49:16
5 ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 22 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:48:08
6 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 41 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:46:23
7 บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 60 ครั้ง 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15:30:42
8 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 42 ครั้ง 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:33:42
9 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 63 ครั้ง 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13:14:51
10 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 127 ครั้ง 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10:52:23
11 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 74 ครั้ง 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10:46:08
12 เปิดรับโครงการงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (สกสว.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 381 ครั้ง 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10:44:07
13 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 466 ครั้ง 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08:50:29
14 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 137 ครั้ง 11 กันยายน 2563 เวลา 22:04:54
15 กำหนดการสัมมนาออนไลน์ :นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 71 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:24
16 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์-นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 68 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:45
17 ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2564 สำนักการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 77 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:17:49
18 แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย สวก.
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 89 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:09:59
19 ขยายการส่งผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020
เข้าชม : 136 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:20:12
20 ขอแจ้งการปรับรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ ฯ NEUNIC 2020 (ครั้งที่ 7)
เข้าชม : 96 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:49:33
21 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน Thailand Research Expo
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 94 ครั้ง 30 เมษายน 2563 เวลา 02:45:29
22 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
เข้าชม : 95 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 16:22:28
23 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินการปฏิบัติตัวตามมาตราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 108 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 20:21:56
24 เอกสารสำหรับขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่เมนู มาตรฐาน Sops
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 181 ครั้ง 24 มีนาคม 2563 เวลา 16:54:52
25 ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอและค่าตอบแทนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 95 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:08:42
26 ประกาศแนวทางการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 103 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:07:22
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ