Responsive image

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 197 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:51:32

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8
The 8th NEU National Conference 2021 (NEUNC2021) 
“Integrated Research and Innovation for the New Normal Society”
หัวข้อเรื่อง บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค New Normal
ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยใช้รูปแบบการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
และนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ผ่าน Google meet 
จัดโดยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
นำเสนอแบบออนไลน์
สาขาที่เปิดรับ 6 กลุ่มต่อไปนี้
(1) ด้านการศึกษา (ED) 
(2) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS) 
(3) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST) 
(4) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HSS) 
(5) ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (BE) 
(6) ด้านเกษตรกรรมและการประมง (AF)
ลิ้งค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/การติดต่อลงทะเบียนและส่งผลงาน
 http://conf.neu.ac.th
ผู้ประสานงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
มือถือ 085-7477769
อาจารย์จารุกิตติ์ สายสิงห์
มือถือ 087-9523903
นางสาววิยดา พันธ์โน
มือถือ 087-3561135

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

# ข่าว
1 ประกาศทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 340 ครั้ง 22 กันยายน 2564 เวลา 15:00:36
2 อว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 73 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:28:12
3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 75 ครั้ง 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:33:42
4 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (แจ้งเปลี่ยน Domain name ของเว็บไซต์ NRIIS)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 56 ครั้ง 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:27:05
5 การศึกษาวิเคราะห์ระบบนวัตกรรมไทย by (สกสว.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 47 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00:24
6 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 136 ครั้ง 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:38:49
7 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 71 ครั้ง 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:26:53
8 วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 92 ครั้ง 29 มิถุนายน 2564 เวลา 22:14:51
9 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14 พ.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 339 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:05:41
10 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 144 ครั้ง 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:48:20
11 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตาในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 112 ครั้ง 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:21:28
12 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564 (รอบ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 90 ครั้ง 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:00:09
13 ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 80 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:47:07
14 เผยแพร่วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 124 ครั้ง 13 มกราคม 2564 เวลา 13:05:51
15 เชิญร่วมประชุมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 94 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:49:16
16 ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 95 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:48:08
17 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 141 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:46:23
18 บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 172 ครั้ง 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15:30:42
19 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 156 ครั้ง 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:33:42
20 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 187 ครั้ง 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13:14:51
21 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 222 ครั้ง 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10:52:23
22 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 153 ครั้ง 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10:46:08
23 เปิดรับโครงการงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (สกสว.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 552 ครั้ง 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10:44:07
24 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 578 ครั้ง 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08:50:29
25 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 199 ครั้ง 11 กันยายน 2563 เวลา 22:04:54
26 กำหนดการสัมมนาออนไลน์ :นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 130 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:24
27 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์-นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 156 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:45
28 ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2564 สำนักการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 175 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:17:49
29 แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย สวก.
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 170 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:09:59
30 ขยายการส่งผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020
เข้าชม : 259 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:20:12
31 ขอแจ้งการปรับรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ ฯ NEUNIC 2020 (ครั้งที่ 7)
เข้าชม : 180 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:49:33
32 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน Thailand Research Expo
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 164 ครั้ง 30 เมษายน 2563 เวลา 02:45:29
33 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
เข้าชม : 159 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 16:22:28
34 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินการปฏิบัติตัวตามมาตราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 175 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 20:21:56
35 เอกสารสำหรับขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่เมนู มาตรฐาน Sops
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 250 ครั้ง 24 มีนาคม 2563 เวลา 16:54:52
36 ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอและค่าตอบแทนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 151 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:08:42
37 ประกาศแนวทางการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 167 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:07:22
วารสารลวะศรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
แบบประเมินความถึงพอใจการให้บริการ สวพ.