Responsive image

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 392 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:51:32

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8
The 8th NEU National Conference 2021 (NEUNC2021) 
“Integrated Research and Innovation for the New Normal Society”
หัวข้อเรื่อง บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค New Normal
ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยใช้รูปแบบการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
และนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ผ่าน Google meet 
จัดโดยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
นำเสนอแบบออนไลน์
สาขาที่เปิดรับ 6 กลุ่มต่อไปนี้
(1) ด้านการศึกษา (ED) 
(2) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS) 
(3) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST) 
(4) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HSS) 
(5) ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (BE) 
(6) ด้านเกษตรกรรมและการประมง (AF)
ลิ้งค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/การติดต่อลงทะเบียนและส่งผลงาน
 http://conf.neu.ac.th
ผู้ประสานงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
มือถือ 085-7477769
อาจารย์จารุกิตติ์ สายสิงห์
มือถือ 087-9523903
นางสาววิยดา พันธ์โน
มือถือ 087-3561135

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

# ข่าว
1 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 33 ครั้ง 8 กันยายน 2565 เวลา 10:24:46
2 มหาวิทยาลัยเปิดข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 158 ครั้ง 1 กันยายน 2565 เวลา 11:43:58
3 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 33 ครั้ง 8 สิงหาคม 2565 เวลา 15:06:15
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ครั้งที่ 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 31 ครั้ง 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14:57:19
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 36 ครั้ง 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14:50:57
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2567 และแหล่งทุนภายนอก”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 94 ครั้ง 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:25:08
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (NRCT Open House 2022) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 82 ครั้ง 15 มิถุนายน 2565 เวลา 16:39:48
8 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลงาน สำหรับจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 36 ครั้ง 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10:44:11
9 ขออนุญาตเวียนแจ้งข้อกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 56 ครั้ง 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:45:32
10 ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 71 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:09:43
11 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 49 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:05:11
12 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 87 ครั้ง 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:52:34
13 ขอเชิญส่งบุคลากรร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 68 ครั้ง 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:29:55
14 ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงในวารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ประจำปีที่ 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 53 ครั้ง 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:28:37
15 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 54 ครั้ง 30 เมษายน 2565 เวลา 14:40:17
16 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 63 ครั้ง 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:10:22
17 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administation : NIC-NIDA)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 66 ครั้ง 26 เมษายน 2565 เวลา 12:16:59
18 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 50 ครั้ง 26 เมษายน 2565 เวลา 11:49:14
19 ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 55 ครั้ง 26 เมษายน 2565 เวลา 11:43:30
20 สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับสมัครผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 102 ครั้ง 12 เมษายน 2565 เวลา 12:26:21
21 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่" รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 184 ครั้ง 18 เมษายน 2565 เวลา 09:52:15
22 ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการเกษตรและอาหาร มรวอ. (VRU Agricultural and Food Journal ; AFJ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 61 ครั้ง 12 เมษายน 2565 เวลา 12:33:20
23 ประชาสัมพันธ์: การอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 10 จัดโดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 72 ครั้ง 14 มีนาคม 2565 เวลา 23:16:53
24 รับสมัครบุคลากรเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น "บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564"
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 102 ครั้ง 17 มีนาคม 2565 เวลา 12:15:47
25 การยื่นข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม(Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 89 ครั้ง 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:58:08
26 โครงการอบรมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 27 ม.ค. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 108 ครั้ง 23 มกราคม 2565 เวลา 07:28:14
27 ขอเชิญเข้าร่วมฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อความพร้อมและความสามารถในการให้บริการโครงการพื้นฐานการวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมของประเทศ ด้านอาหารแปรรูปของประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 94 ครั้ง 19 มกราคม 2565 เวลา 15:55:34
28 ประกาศทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 411 ครั้ง 10 เมษายน 2565 เวลา 13:15:19
29 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 428 ครั้ง 29 ตุลาคม 2564 เวลา 07:38:27
30 ประกาศทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 769 ครั้ง 22 กันยายน 2564 เวลา 15:00:36
31 อว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 233 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:28:12
32 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 232 ครั้ง 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:33:42
33 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (แจ้งเปลี่ยน Domain name ของเว็บไซต์ NRIIS)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 219 ครั้ง 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:27:05
34 การศึกษาวิเคราะห์ระบบนวัตกรรมไทย by (สกสว.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 180 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00:24
35 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 429 ครั้ง 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:38:49
36 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 213 ครั้ง 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:26:53
37 วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 242 ครั้ง 29 มิถุนายน 2564 เวลา 22:14:51
38 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14 พ.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 516 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:05:41
39 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 344 ครั้ง 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:48:20
40 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตาในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 298 ครั้ง 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:21:28
41 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564 (รอบ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 220 ครั้ง 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:00:09
42 ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 215 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:47:07
43 เผยแพร่วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 313 ครั้ง 13 มกราคม 2564 เวลา 13:05:51
44 เชิญร่วมประชุมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 226 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:49:16
45 ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 245 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:48:08
46 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 387 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:46:23
47 บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 384 ครั้ง 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15:30:42
48 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 356 ครั้ง 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:33:42
49 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 453 ครั้ง 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13:14:51
50 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 377 ครั้ง 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10:52:23
51 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 312 ครั้ง 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10:46:08
52 เปิดรับโครงการงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (สกสว.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 826 ครั้ง 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10:44:07
53 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 820 ครั้ง 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08:50:29
54 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 331 ครั้ง 11 กันยายน 2563 เวลา 22:04:54
55 กำหนดการสัมมนาออนไลน์ :นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 268 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:24
56 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์-นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 319 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:45
57 ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2564 สำนักการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 335 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:17:49
58 แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย สวก.
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 318 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:09:59
59 ขยายการส่งผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020
เข้าชม : 475 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:20:12
60 ขอแจ้งการปรับรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ ฯ NEUNIC 2020 (ครั้งที่ 7)
เข้าชม : 383 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:49:33
61 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน Thailand Research Expo
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 316 ครั้ง 30 เมษายน 2563 เวลา 02:45:29
62 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
เข้าชม : 315 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 16:22:28
63 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินการปฏิบัติตัวตามมาตราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 327 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 20:21:56
64 เอกสารสำหรับขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่เมนู มาตรฐาน Sops
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 399 ครั้ง 24 มีนาคม 2563 เวลา 16:54:52
65 ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอและค่าตอบแทนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 280 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:08:42
66 ประกาศแนวทางการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 373 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:07:22
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วารสารลวะศรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
แบบประเมินความถึงพอใจการให้บริการ สวพ.
จิตอาสา เยียวยาโควิด