Responsive image

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special)

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 139 ครั้ง 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:38:49

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online ผ่านกิจกรรมของ ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special)    

     ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ในบทบาทการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิด
การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่านกลไกรูปแบบการ
จัดการความรู้การวิจัยและการถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมก่อน
การนำไปถ่ายทอดขยายผลเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วช. ได้มีประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ใน ๔ มิติการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์
เชิงนโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม และการพัฒนาชุมชน
พึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ โดยกำหนดเปิด-ปิดรับข้อเสนอระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

     ในการนี้ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาได้อย่างแท้จริงในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในมิติต่างๆ และเพื่อให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอ KM ได้ตรงกรอบการจัดสรรทุน
ดังกล่าว วช. จึงได้จัด “การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM” ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบุคลากรทางการ
วิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอกิจกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ผ่านกิจกรรมของ
ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special) ในวันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โดยการบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ทั้งนี้ เพื่อให้การอบรมเกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้
ผู้เข้ารับการอบรมจัดทำ Concept Note เพื่อรับข้อคิดเห็นจากวิทยากรในการพัฒนาเป็นข้อเสนอที่สมบูรณ์
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและดาวน์โหลดเอกสารได้ โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และ วช. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับ
สมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้

ลงทะเบียนเข้าร่วม พร้อมส่ง Concept Note
 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม

- กำหนดการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๙
โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๐๑๐๙

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

# ข่าว
1 ประกาศทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 344 ครั้ง 22 กันยายน 2564 เวลา 15:00:36
2 อว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 73 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:28:12
3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 75 ครั้ง 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:33:42
4 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (แจ้งเปลี่ยน Domain name ของเว็บไซต์ NRIIS)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 56 ครั้ง 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:27:05
5 การศึกษาวิเคราะห์ระบบนวัตกรรมไทย by (สกสว.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 47 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00:24
6 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 71 ครั้ง 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:26:53
7 วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 92 ครั้ง 29 มิถุนายน 2564 เวลา 22:14:51
8 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14 พ.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 339 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:05:41
9 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 145 ครั้ง 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:48:20
10 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตาในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 113 ครั้ง 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:21:28
11 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564 (รอบ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 90 ครั้ง 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:00:09
12 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 198 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:51:32
13 ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 80 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:47:07
14 เผยแพร่วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 124 ครั้ง 13 มกราคม 2564 เวลา 13:05:51
15 เชิญร่วมประชุมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 94 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:49:16
16 ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 95 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:48:08
17 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 142 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:46:23
18 บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 172 ครั้ง 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15:30:42
19 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 158 ครั้ง 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:33:42
20 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 188 ครั้ง 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13:14:51
21 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 222 ครั้ง 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10:52:23
22 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 154 ครั้ง 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10:46:08
23 เปิดรับโครงการงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (สกสว.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 552 ครั้ง 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10:44:07
24 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 578 ครั้ง 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08:50:29
25 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 199 ครั้ง 11 กันยายน 2563 เวลา 22:04:54
26 กำหนดการสัมมนาออนไลน์ :นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 130 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:24
27 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์-นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 156 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:45
28 ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2564 สำนักการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 175 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:17:49
29 แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย สวก.
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 170 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:09:59
30 ขยายการส่งผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020
เข้าชม : 259 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:20:12
31 ขอแจ้งการปรับรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ ฯ NEUNIC 2020 (ครั้งที่ 7)
เข้าชม : 180 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:49:33
32 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน Thailand Research Expo
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 164 ครั้ง 30 เมษายน 2563 เวลา 02:45:29
33 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
เข้าชม : 159 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 16:22:28
34 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินการปฏิบัติตัวตามมาตราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 175 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 20:21:56
35 เอกสารสำหรับขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่เมนู มาตรฐาน Sops
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 250 ครั้ง 24 มีนาคม 2563 เวลา 16:54:52
36 ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอและค่าตอบแทนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 151 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:08:42
37 ประกาศแนวทางการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 167 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:07:22
วารสารลวะศรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
แบบประเมินความถึงพอใจการให้บริการ สวพ.