Responsive image

ประกาศทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 63 ครั้ง 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:01:23

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่บริการ  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน โดยคณาจารย์ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ตามข้อกำหนดในประกาศฯ และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

# ข่าว
1 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 246 ครั้ง 29 ตุลาคม 2564 เวลา 07:38:27
2 ประกาศทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 523 ครั้ง 22 กันยายน 2564 เวลา 15:00:36
3 อว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 121 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:28:12
4 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 120 ครั้ง 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:33:42
5 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (แจ้งเปลี่ยน Domain name ของเว็บไซต์ NRIIS)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 99 ครั้ง 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:27:05
6 การศึกษาวิเคราะห์ระบบนวัตกรรมไทย by (สกสว.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 93 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00:24
7 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 201 ครั้ง 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:38:49
8 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 118 ครั้ง 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:26:53
9 วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 134 ครั้ง 29 มิถุนายน 2564 เวลา 22:14:51
10 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14 พ.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 388 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:05:41
11 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 192 ครั้ง 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:48:20
12 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตาในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 160 ครั้ง 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:21:28
13 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564 (รอบ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 126 ครั้ง 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:00:09
14 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 245 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:51:32
15 ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 122 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:47:07
16 เผยแพร่วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 167 ครั้ง 13 มกราคม 2564 เวลา 13:05:51
17 เชิญร่วมประชุมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 130 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:49:16
18 ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 134 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:48:08
19 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 181 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:46:23
20 บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 210 ครั้ง 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15:30:42
21 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 206 ครั้ง 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:33:42
22 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 237 ครั้ง 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13:14:51
23 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 262 ครั้ง 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10:52:23
24 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 193 ครั้ง 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10:46:08
25 เปิดรับโครงการงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (สกสว.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 609 ครั้ง 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10:44:07
26 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 631 ครั้ง 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08:50:29
27 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 239 ครั้ง 11 กันยายน 2563 เวลา 22:04:54
28 กำหนดการสัมมนาออนไลน์ :นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 169 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:24
29 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์-นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 204 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:45
30 ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2564 สำนักการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 227 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:17:49
31 แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย สวก.
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 216 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:09:59
32 ขยายการส่งผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020
เข้าชม : 317 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:20:12
33 ขอแจ้งการปรับรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ ฯ NEUNIC 2020 (ครั้งที่ 7)
เข้าชม : 230 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:49:33
34 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน Thailand Research Expo
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 212 ครั้ง 30 เมษายน 2563 เวลา 02:45:29
35 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
เข้าชม : 210 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 16:22:28
36 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินการปฏิบัติตัวตามมาตราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 229 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 20:21:56
37 เอกสารสำหรับขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่เมนู มาตรฐาน Sops
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 300 ครั้ง 24 มีนาคม 2563 เวลา 16:54:52
38 ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอและค่าตอบแทนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 190 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:08:42
39 ประกาศแนวทางการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 212 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:07:22
วารสารลวะศรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
แบบประเมินความถึงพอใจการให้บริการ สวพ.