Responsive image

เอกสารมาตรฐาน SOPs

มาตรฐาน SOPs

1.วิธีการดำเนินการมาตรฐาน SOPs

2.การเตรียมหลักเกณฑ์สำหรับวิธีการดำเนินการมาตรฐาน

3. โครงสร้างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

4. เอกสารการรักษาความลับและการขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.การอบรมคณะกรรมการและบุคลากร

6. การเลือกที่ปรึกษาอิสระ

7. การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา

8. แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย

9. การยกเว้นการพิจารณาและพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งรัด

10. การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก

11. การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย

12. การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

13. การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย

14. การดำเนินที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

15. การพิจารณาตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร

16. การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด

17. การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

18. การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ

19. การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม

20. การเก็บและการค้นเอกสสารโครงการวิจัย

21. การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแล

เอกสารสำหรับการขอยื่นจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

1. แบบเสนอเพื่อขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการ

3. เอกสารแบบยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการ

4. เอกสารแบบยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการ 12-18 ปี

5. เอกสารแบบยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการ 7 - ไม่ถึง 12 ปี

6. เอกสารแบบยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่ำกว่า 7 ปี

7. บันทึกขอส่งแบบเสนอเพื่อขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ