Responsive image

ผลงานและบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2562-2566

2. รายงานประจำปี 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา

3แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2562

4. แผนเพิ่มประสิทธิภาพปี 2563

5. คู่มือการประกันคุณภาพ ปี 2562

6. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  

7. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

8. การสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ / การยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น / การรวบรวมวิเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์/การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ / การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

9. คู่มือการขอรับการรับรองจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

10. วารสารลวะศรี

11. ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 

งานประชุมวิชาการกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 12
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วารสารลวะศรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
แบบประเมินความถึงพอใจการให้บริการ สวพ.
จิตอาสา เยียวยาโควิด