Responsive image

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การจัดการองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562

องค์ความรู้ด้านการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามเป้าหมาย

ความเป็นมา

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทำหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับชุมชนจึงเป็นสิ่งที่หาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ส่งเสริมการบริการวิชาการจากความต้องการของท้องถิ่นโดยแท้จริงโดยมีการสนับสนุนงบประมาณลงในระดับหลักสูตรคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์การจัดการองค์ความรู้ด้านการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามเป้าหมายนั่นคือต้องมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินโครงการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 1) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 17 โครงการ 2) โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 3) เส้นทางการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี 4) โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2562 เป็นต้น เมื่อได้วิเคราะห์ สังเคราะห์การดำเนินงานเหล่านั้น จนได้องค์ความรู้ที่ทำให้การพัฒนาชุมชนได้โดยตรงและเกิดผลที่ยังยืนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

 

แนวปฏิบัติที่ดี

การดำเนินโครงการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

  1. โครงการที่กำหนดขึ้น จากข้อมูลที่เป็นจริง และเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบแสดงถึงปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขอย่างแท้จริง มีการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการอย่างจริงจังสามารถตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาได้
  2. โครงการสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  3. มีการกำหนดชุมชนเป้าหมายที่มีศักยภาพและความพร้อมต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ
  4. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน วัดได้ ปฏิบัติได้  สามารถนำไปปฏิบัติได้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการของโครงการในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี) และสามารถติดตามประเมินผลได้ง่าย
  5. โครงการมีการกำหนดบุคลากร หรือหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจนและเหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ อยู่ในขอบเขตตามภาระงาน
  6. รายละเอียดของโครงการ สอดคล้อง และสัมพันธ์กัน ตั้งแต่ประเด็นแรก ถึงประเด็นสุดท้าย  เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น
  7. รายละเอียดโครงการ สามารถเข้าใจได้ง่าย ตามประเด็นดังนี้

- ทำไมต้องริเริ่มโครงการ (หลักการและเหตุผล)

- ทำเพื่ออะไร (วัตถุประสงค์)

- ปริมาณที่จะทำเท่าไร (เป้าหมาย)

- ทำอย่างไร (วิธีดำเนินการ)

- ทำเมื่อไร นานแค่ไหน (ระยะเวลาดำเนินการ โครงการมีการกำหนดระยะเวลาแน่นอนจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกิจกรรม)

- ใช้ทรัพยากรเท่าไร และได้มาจากไหน (งบประมาณ แหล่งที่มา) 

- ใครทำ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)

- บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ (การประเมินผล)

- เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ แล้วจะได้อะไร (ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ)

  1. โครงการมีการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างเครือข่ายที่ดีตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  1. โครงการได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากร และการบริหารอย่างเหมาะสม
งานประชุมวิชาการกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 12
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วารสารลวะศรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
แบบประเมินความถึงพอใจการให้บริการ สวพ.
จิตอาสา เยียวยาโควิด