Responsive image

คุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

           เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม เชื่อถือได้และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 และตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้กำหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตโดยให้ส่วนราชการภายในส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กำหนดมาตรการของหน่วยงานจะต้องดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องน่าเชื่อถือ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะดังนี้ 

วัตถุประสงค์

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษาและวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับเกณฑ์การเผยแพร่ข้อมูลที่กฎหมายหรือภาครัฐกำหนด โดยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจึงได้กำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายเผยแพร่ข้อมูล ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

 

หลักการ

1. ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ได้ทันการณ์

2. มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส เข้าถึง และตรวจสอบได้

3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต้องสอดคล้องกับกฎหมายและเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด

 

มาตรการ

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้

                1. สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โดยงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ดังนี้

                                1.1 ดูแลการออกแบบหมวดหมู่และรูปแบบที่เป็นสากลในการเผยแพร่ข้อมูลให้เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                                1.2 ให้คำแนะนำและติดตามการปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนด

                                1.3 ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูล และปัญหา อุปสรรคให้ผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส

                                1.4 จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน ติดต่อสอบถาม และเสนอแนะ

                2. ให้ส่วนงานเจ้าของข้อมูลแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการให้บริการข้อมูล เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนงานให้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงตามกำหนดเวลา และหากพบข้อผิดพลาดต้องรีบดำเนินการแก้ไข พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รวมถึงติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนดอย่างน้อย ดังนี้

                                2.1  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

                                2.2 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

                                2.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

                                2.4 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

                                2.5 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

                                2.6 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547

3. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน hardware และ ด้าน software ตลอดจนฐานข้อมูลที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบและมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

4. การจัดทำข้อมูลเผยแพร่ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา  และระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่เผยแพร่ให้ชัดเจน

 

มาตรการและมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น

วัตถุประสงค์

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อประโยชน์ของระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นสำคัญ รวมทั้งได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

จึงได้กำหนดมาตรการและมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่นดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกที่พบเห็นความผิดปกติแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทราบ

2. เพื่อให้เรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม โดยเฉพาะส่วนงานที่มีความเป็นอิสระ

3. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

 

หลักการ

              มาตรการ และมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

1. ดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการ ตามมาตรการ และมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชั่น โดยยึดหลักความโปร่งใส และไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พิจารณาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เกี่ยวข้อง

2. การรักษาความลับ การปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส พยาน ผู้ให้ข้อมูล การใช้และการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นไปเพื่อการแสวงหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียน ซึ่งไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

 

มาตรการ

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้

1. ส่วนงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการและมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชั่น

             1.1 หน่วยตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีทุจริตคอร์รัปชั่น โดยพิจารณา วิเคราะห์ ร่วมกับงานวินัยและนิติการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและฝ่ายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสืบสวนเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง

             1.2 ฝ่ายงานอื่น ๆ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีทุจริตคอร์รัปชั่น

            1.3 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทำหน้าที่ดำเนินการทางวินัยและ/หรือความรับผิดทางละเมิด

           1.4 งานวินัยและนิติการ ทำหน้าที่ดำเนินการฟ้องร้องคดี  และรายงานผู้บริหาร คณะกรรมการ รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และติดตามการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดและการดำเนินการทางคดีรวมทั้งทบทวนคำสั่งที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

2. ช่องทางการร้องเรียนบุคลากรภายในหรือบุคคลภายนอกสามารถยื่นข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นตามช่องทางการร้องเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กำหนดดังนี้

               2.1 เว็บไซต์ : Website www.tru.ac.th

               2.2 อีเมล : info@tru.ac.th 

              2.3 จดหมาย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร

อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์ 15000  (จ่าหน้าซองถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)

                 2.4 ติดต่อเจ้าหน้าที่ : โทรศัพท์ 0-3642-7485 โทรสาร 0-3642-2610

                3. การรับเรื่องและการดำเนินการเรื่องร้องเรียน  หน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีทุจริตคอร์รัปชั่น โดยพิจารณา วิเคราะห์ ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงพยานหลักฐาน ประกอบกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เกี่ยวข้อง สรุปขั้นตอนการดำเนินการได้ ดังนี้

             3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะรับพิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีข้อมูลและรายละเอียดที่เพียงพอ

                3.2 หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบการได้รับเรื่องภายใน 15 วัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับเรื่อง

           3.3 หน่วยตรวจสอบภายในแต่งตั้งทีมงานซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยตรวจสอบภายใน งานวินัยและนิติการดำเนินการสืบสวนค้นหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยพิจารณาว่าเรื่องร้องเรียนมีข้อเท็จจริง หลักฐานและเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หรือไม่

           3.4 กรณีผลการสืบสวนค้นหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้นพบว่ามีหลักฐานและเหตุผลพอที่จะเชื่อได้ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้งานวินัยและนิติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (โดยคณะกรรมการต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องเรียน) ทำหน้าที่สอบข้อเท็จจริง

       3.5 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสนอรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่ออธิการบดีและ รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

          3.6 หน่วยตรวจสอบภายในส่งเรื่องให้สำนักบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ดำเนินการทางวินัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและงานวินัยและนิติการดำเนินการฟ้องร้องเป็นคดีต่อไป  ทั้งนี้กรณีร้องเรียนต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ให้ยื่นข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาให้มีการดำเนินการสอบข้อเท็จจริง สำหรับกรณีร้องเรียนบุคลากรตั้งแต่ระดับ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรระดับปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ยื่นข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซึ่งจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้มีการดำเนินการสอบข้อเท็จจริง   

4. การติดตามและรายงาน

       4.1 งานวินัยและนิติการมีหน้าที่ติดตามการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดและทางคดี

    4.2 งานวินัยและนิติการ ต้องรายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น ต่อคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมถึงรายงานหน่วยงานอื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาที่สำคัญในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัดอันประกอบไปด้วย จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี  ได้ตระหนักถึงความคาดหวังของภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีต่อบทบาทการทำหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เราจึงให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม โดยรับฟัง แลกเปลี่ยนมุมมอง และความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างรอบด้านผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนา เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงกำหนดมาตรการในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

หลักการ

1. การออกเกณฑ์หรือมาตรการต่าง ๆ จะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างครบถ้วน รอบด้านและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. การดำเนินงานมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส เหมาะสม เท่าเทียมกัน และตรวจสอบได้

3. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้สาธารณชนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานในส่วนราชการต่าง ๆ

ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการในท้องถิ่น  

4. เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ

มาตรการ

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดมาตรการในการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดังนี้

1. การตัดสินนโยบายหลักของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ

ซึ่งมีองค์ประกอบจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การพิจารณากลั่นกรองเป็นไปอย่างรอบครอบ โปร่งใสเหมาะสมและเป็นธรรม เช่น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  คณะกรรมการสภาวิชาการ  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงนของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย

2. ในการออกประกาศหรือหลักเกณฑ์สำคัญ ต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนการออกประกาศหรือกำหนดหลักเกณฑ์สำคัญ เพื่อให้การกำหนดแนวนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลเป็นไปอย่างครบถ้วน รอบด้าน และเกิดประโยชน์สูงสุด

3. เปิดโอกาสให้สาธารณชน นักวิจัย ผู้ประกอบการ และนักเรียน นักศึกษาได้เข้ามาศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดีย (social media) ต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

4. สำนักงานอธิการบดี โดยกองกลางในส่วนงานประชาสัมพันธ์ ต้องดูแลและจัดให้มีการแถลงหรือเผยแพร่ข่าวให้แก่สื่อมวลชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยกำหนดตารางเวลาเผยแพร่ล่วงหน้า เพื่อให้มีการสื่อสารในวงกว้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข่าวสารในเวลาที่เหมาะสม

5. ส่วนงานต่าง ๆ ต้องให้ความร่วมมือและประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการวิจัยรวมถึงการบริการวิชาการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

6. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต้องจัดให้มีเวทีวิชาการระดับประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอบทความระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ