Responsive image

เอกสารดาวน์โหลด

- เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยด้าน ววน. ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

-  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2565

- แบบฟอร์มการเขียนบทความผลงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP)

- แบบฟอร์มขอรับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ (word) (pdf) update พ.ย. 63

- แบบฟอร์มบันทึกส่งเงินค่าสาธาณูปโภคจากงานวิจัย/บริการวิชาการ (word) (pdf)

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ (word) (pdf)

- ประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2563

- เอกสาร/แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เอกสารการรับจ้างประเมินความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด ลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี

     - ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับจ้าง

     - รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2565

     - ตัวอย่างแบบสำรวจความพึงพอใจ

 งานประชุมวิชาการกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 12
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วารสารลวะศรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
แบบประเมินความถึงพอใจการให้บริการ สวพ.
จิตอาสา เยียวยาโควิด