Responsive image

ฐานข้อมูลงานวิจัย

งานวิจัยปี 2561

รูปแบบการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี (ธัชพล ทีดี) 

การพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง (ภูเทพ ประภากร)

การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งมันเทศสีม่วงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์วาฟเฟิล (สุวรณี ปานเจริญ)

การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้หมวดนำตัวอักษรจีน(ภูเทพ ประภากร)

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี(สุวรรณา พันแสง)

รูปแบบการบริหาร โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจครู  ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลพบุรี (ภัสยกร เลาสวัสดิกุล)

งานวิจัยปี 2562

ความคลาดเคลื่อนในงานวิจัยทางสังคมที่เกิดจากผู้เชี่ยวชาญ (มีนมาส พรานป่าและคณะ)

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี(คธาวุธ ศรียา)

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (มยุรี รัตนเสริมพงศ์)

งานวิจัยปี 2563

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและแก้สมการชั้นประถมศึกษาปีที่6ในโรงเรียนโครงการกองทุนศึกษา จังหวัดลพบุรี (วันทนีย์ บุญสุวรรณ์)

การศึกษาการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสร้างแบบสร้างสรรคเป็นฐานในรายวิชา เทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี (ดวงพร ไม้ประเสริฐ)

งานประชุมวิชาการกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 12
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วารสารลวะศรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
แบบประเมินความถึงพอใจการให้บริการ สวพ.
จิตอาสา เยียวยาโควิด