Responsive image

นักวิจัยดีเด่น ปี2564

ในปี พ.ศ. 2564 รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ได้รับรางวัล "นักวิจัยดีเด่น" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11

งานประชุมวิชาการกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 12
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วารสารลวะศรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
แบบประเมินความถึงพอใจการให้บริการ สวพ.
จิตอาสา เยียวยาโควิด