ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันอังคาร 13 มิถุนายน 2566


            ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 6/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นั้น เพื่อให้การได้มาผู้ซึ่งมีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดดังต่อไปนี้

             ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

             ประกาศหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

             แบบ สบท.1 แบบสมัครเข้ารับการสรรหา

             แบบ สบท.2 แบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหา

             แบบ สบท.3 หนังสือให้ความยินยอม ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

             แบบ สบท.4 แบบประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัคร

             แบบ สบท.5 ใบรับรองแพทย์