ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา | สถาบันวิจัยและพัฒนา


ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

     พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้กำหนดให้วิทยาลัยครูทุกแห่งจัดตั้งสำนักวิจัยเป็นส่วนราชการภายในของวิทยาลัยครูเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 โดยมีฐานะเป็นแผนกทำหน้าที่หลักด้านการวิจัยและส่งเสริมการวิจัย แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 สำนักวิจัยได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการออกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเป็นสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

     ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นนิติบุคคล สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันคือ “สถาบันวิจัยและพัฒนา” มีสถานที่ตั้ง ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ปี 2533  ถึงปัจจุบัน ได้แก่

     1.ผศ.มานะ       เอกจริยวงศ์           พ.ศ. 2533 – 2535

     2.อ.ตระกล      จันทสุนทร              พ.ศ. 2535 – 2536

     3.ผศ.สุรพงษ์     ปนาทกูล              พ.ศ.  2536 – 2542

     4.รศ.ดร.กวี      ศิริโภคาภิรมย์         พ.ศ.  2542 – 2545

     5. ผศ.ดร.สุรพล   พุฒคำ                พ.ศ.  2545 – 2548

     6.รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์           พ.ศ.  2548 – 2556

     7.ผศ.ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม         พ.ศ.  2556 – 2564

     8.รศ.ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล     พ.ศ.  2564 – ปัจจุบัน