พันธกิจ

พันธกิจ | สถาบันวิจัยและพัฒนา


พันธกิจ

  1. สร้างและพัฒนาให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
  2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เอื้อต่อการทำวิจัย
  3. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยชุมชน เวทีระดับชาติและนานาชาติ
  4. สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  5. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน