แหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุน | สถาบันวิจัยและพัฒนา


รายชื่อแหล่งเงินทุน

เว็บไซต์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://www.nrct.go.th/
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย http://www.trf.or.th
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th
สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา http://www.onec.go.th
เครือข่ายกาญจนาภิเษก http://www.kanchanapisek.or.th
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ http://www.nstda.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ http://www.nectec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ http://www.mtec.or.th
ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ http://www.biotec.or.th
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข http://www.hsri.or.th/
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ http://www.culture.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) http://www.nacc.go.th
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย http://www.ocsb.go.th
สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน http://www.nfe.go.th
กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/
กรมการศาสนา http://www.moe.go.th
กรมการศึกษานอกโรงเรียน http://www.nfe.go.th
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://www.dip.go.th
กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี http://www.most.go.th
กรมป่าไม้ http://www.forest.go.th
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://www.tourismthailand.org
การเคหะแห่งชาติ http://www.nha.co.th
มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) http://www.ipst.ac.th
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย http://www.clt.or.th
สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th/
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน http://www.eppo.go.th/
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ http://www.ftpi.or.th/
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย http://www.exat.co.th/
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ http://www.eppo.go.th/
มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต http://ird.sut.ac.th/
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย http://www.thaiappraisal.org
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย(Thailand Toray Science Foundation) http://www.ttsf.or.th/
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน) http://www.sac.or.th
สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข http://www.dms.moph.go.th