Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์

# ข่าว
1 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 33 ครั้ง 8 กันยายน 2565 เวลา 10:24:46
2 มหาวิทยาลัยเปิดข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 158 ครั้ง 1 กันยายน 2565 เวลา 11:43:58
3 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 33 ครั้ง 8 สิงหาคม 2565 เวลา 15:06:15
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ครั้งที่ 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 31 ครั้ง 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14:57:19
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 36 ครั้ง 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14:50:57
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2567 และแหล่งทุนภายนอก”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 94 ครั้ง 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:25:08
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (NRCT Open House 2022) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 82 ครั้ง 15 มิถุนายน 2565 เวลา 16:39:48
8 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลงาน สำหรับจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 36 ครั้ง 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10:44:11
9 ขออนุญาตเวียนแจ้งข้อกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 56 ครั้ง 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:45:32
10 ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 71 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:09:43
11 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 49 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:05:11
12 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 87 ครั้ง 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:52:34
13 ขอเชิญส่งบุคลากรร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 68 ครั้ง 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:29:55
14 ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงในวารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ประจำปีที่ 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 53 ครั้ง 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:28:37
15 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 54 ครั้ง 30 เมษายน 2565 เวลา 14:40:17
16 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 63 ครั้ง 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:10:22
17 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administation : NIC-NIDA)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 66 ครั้ง 26 เมษายน 2565 เวลา 12:16:59
18 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 50 ครั้ง 26 เมษายน 2565 เวลา 11:49:14
19 ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 55 ครั้ง 26 เมษายน 2565 เวลา 11:43:30
20 สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับสมัครผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 102 ครั้ง 12 เมษายน 2565 เวลา 12:26:21
21 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่" รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 184 ครั้ง 18 เมษายน 2565 เวลา 09:52:15
22 ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการเกษตรและอาหาร มรวอ. (VRU Agricultural and Food Journal ; AFJ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 60 ครั้ง 12 เมษายน 2565 เวลา 12:33:20
23 ประชาสัมพันธ์: การอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 10 จัดโดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 72 ครั้ง 14 มีนาคม 2565 เวลา 23:16:53
24 รับสมัครบุคลากรเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น "บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564"
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 102 ครั้ง 17 มีนาคม 2565 เวลา 12:15:47
25 การยื่นข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม(Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 89 ครั้ง 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:58:08
26 โครงการอบรมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 27 ม.ค. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 108 ครั้ง 23 มกราคม 2565 เวลา 07:28:14
27 ขอเชิญเข้าร่วมฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อความพร้อมและความสามารถในการให้บริการโครงการพื้นฐานการวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมของประเทศ ด้านอาหารแปรรูปของประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 93 ครั้ง 19 มกราคม 2565 เวลา 15:55:34
28 ประกาศทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 411 ครั้ง 10 เมษายน 2565 เวลา 13:15:19
29 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 428 ครั้ง 29 ตุลาคม 2564 เวลา 07:38:27
30 ประกาศทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 769 ครั้ง 22 กันยายน 2564 เวลา 15:00:36
31 อว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 232 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:28:12
32 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 231 ครั้ง 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:33:42
33 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (แจ้งเปลี่ยน Domain name ของเว็บไซต์ NRIIS)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 218 ครั้ง 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:27:05
34 การศึกษาวิเคราะห์ระบบนวัตกรรมไทย by (สกสว.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 180 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00:24
35 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 429 ครั้ง 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:38:49
36 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 212 ครั้ง 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:26:53
37 วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 242 ครั้ง 29 มิถุนายน 2564 เวลา 22:14:51
38 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14 พ.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 515 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:05:41
39 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 344 ครั้ง 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:48:20
40 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตาในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 298 ครั้ง 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:21:28
41 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564 (รอบ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 220 ครั้ง 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:00:09
42 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 391 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:51:32
43 ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 214 ครั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:47:07
44 เผยแพร่วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 312 ครั้ง 13 มกราคม 2564 เวลา 13:05:51
45 เชิญร่วมประชุมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 226 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:49:16
46 ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 245 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:48:08
47 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 387 ครั้ง 10 มกราคม 2564 เวลา 21:46:23
48 บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 383 ครั้ง 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15:30:42
49 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 356 ครั้ง 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:33:42
50 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 452 ครั้ง 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13:14:51
51 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำรวจข้อมูลสภาวการณ์หมู่บ้าน ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 376 ครั้ง 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10:52:23
52 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 311 ครั้ง 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10:46:08
53 เปิดรับโครงการงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (สกสว.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 825 ครั้ง 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10:44:07
54 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 820 ครั้ง 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08:50:29
55 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 331 ครั้ง 11 กันยายน 2563 เวลา 22:04:54
56 กำหนดการสัมมนาออนไลน์ :นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 267 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:24
57 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์-นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 318 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 เวลา 20:39:45
58 ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี 2564 สำนักการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 335 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:17:49
59 แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย สวก.
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 317 ครั้ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:09:59
60 ขยายการส่งผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020
เข้าชม : 474 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:20:12
61 ขอแจ้งการปรับรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ ฯ NEUNIC 2020 (ครั้งที่ 7)
เข้าชม : 383 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:49:33
62 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน Thailand Research Expo
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 316 ครั้ง 30 เมษายน 2563 เวลา 02:45:29
63 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
เข้าชม : 315 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 16:22:28
64 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินการปฏิบัติตัวตามมาตราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 326 ครั้ง 14 เมษายน 2563 เวลา 20:21:56
65 เอกสารสำหรับขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่เมนู มาตรฐาน Sops
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 398 ครั้ง 24 มีนาคม 2563 เวลา 16:54:52
66 ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอและค่าตอบแทนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 279 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:08:42
67 ประกาศแนวทางการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 373 ครั้ง 20 มีนาคม 2563 เวลา 21:07:22
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วารสารลวะศรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
แบบประเมินความถึงพอใจการให้บริการ สวพ.
จิตอาสา เยียวยาโควิด