อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการแผนงานวิจัย" (ระยะที่ 3)

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการแผนงานวิจัย" (ระยะที่ 3)
ประมวลภาพกิจกรรม ลงเมื่อวันพฤหัส 19 มกรามก 2566


วันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการแผนงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม" (ระยะที่ 3) ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์)  ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดย ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรรณวีย์ บุญคุ้ม จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, รศ.ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรและร่วมวิพากษ์งานวิจัย


Cr.ภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


Cr.ภาพจากสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้นำเสนอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


ประมวณภาพกิจกรรม