สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับศูนย์ภาษา จัดการประชุมชี้แจงงานเทพสตรีวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับศูนย์ภาษา จัดการประชุมชี้แจงงานเทพสตรีวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 ปี 2566
ประมวลภาพกิจกรรม ลงเมื่อวันอังคาร 25 เมษายน 2566ประมวณภาพกิจกรรม