สวพ. รับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การเป็นผู้จัดการงานวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันศุกร์ 28 เมษายน 2566


         ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การเป็นผู้จัดการงานวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการงานวิจัย สามารถจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล และเพื่อจัดการงานวิจัยได้ดำเนินการตามระเบียบและแนวทางการบริหารงานวิจัยแหล่งทุนได้อย่างถูกต้อง โดยให้มีการบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงกัน และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความเข้มแข็งให้หน่วยงานที่เชื่อมโยงในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยมีกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่  15 – 17 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และพื้นที่ต้นแบบด้านการวิจัยและนวัตกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

            ในการนี้ สวพ. เปิดรับอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยผู้สมัครต้องจัดทำ Concept Proposal ข้อเสนอโครงการวิจัย (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) เพื่อใช้ขอทุน ววน. ประจำปี พ.ศ. 2568 หรือจากแหล่งอื่นๆ และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้สถาบันวิจัยฯ จะพิจารณารับจำนวนจำกัดตามคุณสมบัติการมีประสบการณ์ในการเขียนแผนงานวิจัย เพิ่มจากนักวิจัยที่ได้ทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2566