ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน ววน. ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันอังคาร 12 กันยายน 2566


มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน – 2 ตุลาคม 2566 โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์การให้ทุน ปฏิทินการดำเนินงาน และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เอกสารต่าง ๆ ได้ดังนี้