ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566

ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันเสาร์ 24 ธันวาคม 2565


เบราว์เซอร์นี้ไม่สนับสนุน PDF กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อดู
Download PDF

     ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) ได้ตกลงความร่วมมือกันให้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยด้านพลังงานให้มีศักยภาพและสามารถเรียรู้เท่าทันและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศจากสาธารณรัฐเกาหลี นั้น

    ในการนี้ วช. จึงขอแจ้งกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยหน้าใหม่ที่ประสงค์ขอทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ