สมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นสู่การเป็นนักวิจัยชุมชนฯ

สมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นสู่การเป็นนักวิจัยชุมชนฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันอังคาร 24 มกรามก 2566