มหาวิทยาลัยเปิดข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยเปิดข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ประกาศเปิดรับคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยจึงประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุน ววน. ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังรายละเอียดตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แบบฟอร์มเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

l ระบบรับข้อเสนอโครงการ ววน. ประจำปี 2567