'
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • ประกาศการให้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  การให้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศรางวัลนำเสนอบทความดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12
  ประกาศรางวัลนำเสนอบทความดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566
 • สมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  สมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันอังคาร 24 มกรามก 2566
 • สมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นสู่การเป็นนักวิจัยชุมชนฯ
  สมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นสู่การเป็นนักวิจัยชุมชนฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันอังคาร 24 มกรามก 2566
 • ประกาศรับทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันศุกร์ 30 ธันวาคม 2565