'
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • สวพ. รับสมัครนักวิจัยดีเด่น "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7"
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันศุกร์ 07 เมษายน 2566
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย (Preliminary Research)
  เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (สป.อว.)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันศุกร์ 07 เมษายน 2566
 • ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันพฤหัส 23 มีนาคม 2566
 • ประกาศการให้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  การให้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศรางวัลนำเสนอบทความดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12
  ประกาศรางวัลนำเสนอบทความดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566