'
รายการประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับศูนย์ภาษา จัดการประชุมชี้แจงงานเทพสตรีวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับศูนย์ภาษา จัดการประชุมชี้แจงงานเทพสตรีวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 ปี 2566
  ประมวลภาพกิจกรรม ลงเมื่อวันอังคาร 25 เมษายน 2566
 • ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์เทพสตรี 2566
  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์เทพสตรี 2566 “ทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์” ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
  ประมวลภาพกิจกรรม ลงเมื่อวันอังคาร 11 เมษายน 2566
 • โครงการส่งเสริมคณาจารย์/นักวิจัยเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
  โครงการส่งเสริมคณาจารย์/นักวิจัยเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
  ประมวลภาพกิจกรรม ลงเมื่อวันอังคาร 04 เมษายน 2566
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" (ระยะที่ 2)
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" (ระยะที่ 2)
  ประมวลภาพกิจกรรม ลงเมื่อวันพฤหัส 19 มกรามก 2566
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการแผนงานวิจัย" (ระยะที่ 3)
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการแผนงานวิจัย" (ระยะที่ 3)
  ประมวลภาพกิจกรรม ลงเมื่อวันพฤหัส 19 มกรามก 2566