'
รายการประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" (ระยะที่ 2)
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" (ระยะที่ 2)
  ประมวลภาพกิจกรรม ลงเมื่อวันพฤหัส 19 มกรามก 2566
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการแผนงานวิจัย" (ระยะที่ 3)
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการแผนงานวิจัย" (ระยะที่ 3)
  ประมวลภาพกิจกรรม ลงเมื่อวันพฤหัส 19 มกรามก 2566
 • โครงการการติดตามประเมินโครงการวิจัย ปี 2564
  โครงการการติดตามประเมินโครงการวิจัย ปี 2564
  ประมวลภาพกิจกรรม ลงเมื่อวันพฤหัส 19 มกรามก 2566
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
  สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
  ประมวลภาพกิจกรรม ลงเมื่อวันเสาร์ 24 ธันวาคม 2565