'
รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน ววน. ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันอังคาร 12 กันยายน 2566
 • ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันอังคาร 13 มิถุนายน 2566
 • สวพ. รับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การเป็นผู้จัดการงานวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันศุกร์ 28 เมษายน 2566
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16 แระระดับชาติ ครั้งที่ 24
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16 แระระดับชาติ ครั้งที่ 24
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันพุธ 19 เมษายน 2566
 • สกสว.นำส่งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ไห้แก่นักวิจัย
  สกสว.นำส่งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ไห้แก่นักวิจัย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันพุธ 19 เมษายน 2566