ผลงานและบริการ

ผลงานและบริการ | สถาบันวิจัยและพัฒนา


 1. แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2562-2566
 2. รายงานประจำปี 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา
 3. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2562
 4. แผนเพิ่มประสิทธิภาพปี 2563
 5. คู่มือการประกันคุณภาพ ปี 2562
 6. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 7. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 8. การสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ / การยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น / การรวบรวมวิเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์/การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ / การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 9. คู่มือการขอรับการรับรองจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์
 10. วารสารลวะศรี
 11. ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา